Zhana Babunashviliჟანა ბაბუნაშვილი (Zhana Babunashvili), კოორდინატორი:

  • შემოწირულობების კოორდინატორი
  • აწარმოებს ახალი შემოწირულობების ზედამხედველობას
  • ელ. ფოსტა zb@fairtreesfund.dk